Правила за поверителност

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „БЕША - Б“ ЕООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„БЕША - Б“ ЕООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200702411, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1000, бул. Витоша № 34. Може да се свържете с нас по следния начин:

 • адрес за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София 1000, бул. Витоша № 34;

 • лице за контакт: Ашод Шакарян

 • телефон: + 359 899 876 369

 • e-mail: info@besha.bg

При осъществяване на дейността си „БЕША - Б“ ЕООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 1. Служители (настоящи и бивши);

 2. Кандидати за работа;

 3. Клиенти, контрагенти и доставчици– физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;

 4. Посетители на търговските обекти, намиращи се в гр. София (наричани за краткост и „Посетители“);

 5. Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на БЕША - Б.

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

1.1. Правила за поверителност относно Служителите

„БЕША - Б“ ЕООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане/ друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни (при необходимост), месторождение (при необходимост), пол и възраст, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон и/или имейл), банкова сметка, снимки, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на уебсайта на БЕША - Б. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на търговските обекти на „БЕША - Б“ ЕООД, намиращи се в гр. София, е възможно да бъдат обработвани и данни на служителите относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БЕША - Б“ ЕООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на търговските обекти камери, чиято цел е осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията  на Администратора.

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „БЕША - Б“ ЕООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „БЕША - Б“ ЕООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „БЕША - Б“ ЕООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на „БЕША - Б“ ЕООД може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 1. За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;

 2. За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

 3. За целите на легитимните интереси на „БЕША - Б“ ЕООД;

 4. Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„БЕША - Б“ ЕООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„БЕША - Б“ ЕООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 1. свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

 2. на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

 3. на служба по трудова медицина, на доставчици на юридически, счетоводни, IT и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БЕША - Б“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „БЕША - Б“ ЕООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@besha.bg  или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София 1000, ул. „Солунска“ № 36, офис „Център“.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@besha.bg или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София 1000, ул. „Солунска“ № 36, офис „Център“. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „БЕША - Б“ ЕООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „БЕША - Б“ ЕООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.2. Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„БЕША - Б“ ЕООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, данни за контакт (телефон, имейл адрес), снимка, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на уебсайта на БЕША - Б. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на търговските обекти на „БЕША - Б“ ЕООД, намиращи се в гр. София, е възможно да бъдат обработвани и данни на кандидатите за работа, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БЕША - Б“ ЕООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на търговските обекти камери, чиято цел е осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията на Администратора.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „БЕША - Б“ ЕООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 1. За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;

 2. За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

 3. За целите на легитимните интереси на „БЕША - Б“ ЕООД или на трета страна;

 4. Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„БЕША - Б“ ЕООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца от момента на окончателното приключване на процедурата, за която е кандидатствало лицето с изключение на случаите, в които сте предоставили съгласие за съхранение за по-дълъг срок. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме.

При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„БЕША - Б“ ЕООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 1. свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

 2. на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

 3. на доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БЕША - Б“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „БЕША - Б“ ЕООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@besha.bg  или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София 1000, ул. „Солунска“ № 36, офис „Център“.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@besha.bg или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София 1000, ул. „Солунска“ № 36, офис „Център“. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „БЕША - Б“ ЕООД.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство

1.3. Правила за поверителност относно Клиенти, контрагенти и доставчици

„БЕША - Б“ ЕООД обработва лични данни на клиенти, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: две/три имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер (при необходимост), адрес, паспортни данни (при необходимост), заемана длъжност, данни за контакт (телефон, имейл адрес, факс), съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на уебсайта на БЕША - Б, банкова сметка. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на търговските обекти на „БЕША - Б“ ЕООД, намиращи се в гр. София, е възможно да бъдат обработвани и данни на Клиенти, контрагенти и доставчици - физически лица и/ или служители и представители на юридически лица относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БЕША - Б“ ЕООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на търговските обекти камери, чиято цел е осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията на Администратора

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „БЕША - Б“ ЕООД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „БЕША - Б“ ЕООД няма да има възможност да сключи договор с Вас

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 1. за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;

 2. за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

 3. за целите на легитимните интереси на „БЕША - Б“ ЕООД или на трета страна;

 4. когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „БЕША - Б“ ЕООД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на „БЕША - Б“ ЕООД, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „БЕША - Б“ ЕООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване

„БЕША - Б“ ЕООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 1. свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

 2. на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

 3. на доставчици на IT, юридически, счетоводни, транспортни и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БЕША - Б“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

1.4. Правила за поверителност относно Посетители

„БЕША - Б“ ЕООД обработва лични данни на посетители на търговските обекти, намиращи се в гр. София, които не попадат в нито една от останалите категории субекти, с оглед осъществяване на сигурност, контрол и защита на имуществото и информацията на БЕША - Б - при спазване на законовите си задължения и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на търговските обекти на „БЕША - Б“ ЕООД, намиращи се в гр. София, е възможно да бъдат обработвани следните данни на посетители - пол, данни , разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БЕША - Б“ ЕООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на търговските обекти камери, чиято цел е осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията на Администратора

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да може да Ви бъде предоставен достъп до търговските обекти на „БЕША - Б“ ЕООД, намиращи се в гр. София. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „БЕША - Б“ ЕООД няма да има възможност да Ви предостави достъп до търговските обекти, намиращи се в гр. София.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 1. за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

 2. за целите на легитимните интереси на „БЕША - Б“ ЕООД или на трета страна;

 3. когато сте предоставили изричното си съгласие (при обработване за цели, различни от първоначално заложените);

 4. за целите на осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото и информацията на „БЕША - Б“ ЕООД.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „БЕША - Б“ ЕООД за период не по-дълъг от 2 седмици, считано от деня, следващ деня, в рамките на който са събрани личните данни. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

„БЕША - Б“ ЕООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 1. свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

 2. на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

 3. на дружества, предоставящи юридически и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БЕША - Б“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

1.5. Правила за поверителност относно Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на БЕША - Б

„БЕША - Б“ ЕООД обработва лични данни Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на БЕША - Б, при получаване на запитване, съобщение или друго изявление, подадено чрез контактната форма, при спазване на законовите си задължения и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на БЕША - Б, които обработваме са: имена, данни за контакт (имейл адрес), съдържание на запитване.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да използвате функционалностите на контактната форма. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че бихте могли да използвате функционалностите на контактната форма, а „БЕША - Б“ ЕООД - да изготви отговор на отправеното запитване, съобщение или друго изявление, единствено ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактната форма.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 1. за да обработим Вашето запитване, съобщение или друго изявление и да отговорим на същото;

 2. за предприемане на стъпки по сключване на договор (при условие, че Вашето запитване, съобщение или друго изявление има такъв характер);

 3. за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

 4. за целите на легитимните интереси на „БЕША - Б“ ЕООД или на трета страна;

 5. когато сте предоставили изричното си съгласие;

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „БЕША - Б“ ЕООД за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките на която данните са събрани освен ако не е налице основание за последващо обработване на предоставените данни, изискващо съхранението им за по-дълъг срок. След изтичането на срока личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „БЕША - Б“ ЕООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

 „БЕША - Б“ ЕООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 1. свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

 2. на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

 3. на доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„БЕША - Б“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

2. Права на субектите на данни

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „БЕША - Б“ ЕООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@besha.bg или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София 1000, бул. Витоша № 34

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@besha.bg или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София 1000, бул. Витоша № 34

В случаите, в които сте дали съгласие за използване на СМС известяване и/ или известяване чрез и-мейл във връзка с услугите по диагностика и/ или сервиз, предоставяни от „БЕША - Б“ ЕООД, Вие имате правото да оттеглите същото и чрез обаждане/ смс на номер +35929808439 и/ или чрез изпращане на и-мейл на info@besha.bg.

Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „БЕША - Б“ ЕООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „БЕША - Б“ ЕООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

3. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „БЕША - Б“ ЕООД, в сила от 17.11.2020 г. могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин

Запишете си час

Rolex Бутик

бул. Витоша 34 ,
България, София 1000
+359 2 981 38 70
+359 899 876 369
info@besha.bg

Сервиз

бул. Витоша 34 ,
България, София 1000
+359 2 980 84 39,
+359 882 908 244
service@besha.bg

Последвайте ни

Tax free

Developed by ThinkWeb

Авторско право 2024 © Besha.Всички права запазени., Настройки за бисквитките