Условия за ползване

I. Общи положения

Моля прочетете подробно описаните по-долу Условия за ползване, съдържащи информация относно Уебсайта https://www.besha.bg/ и неговите функционалности.

II. Определения

При тълкуване и прилагане на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази имат следното значение:

  1. Уебсайтът https://www.besha.bg/ е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран електронен адрес;

  2. Доставчик е дружеството „БЕША - Б“ ЕООД, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200702411, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1000, ул. „Солунска“ № 36, офис „Център“. Можете да се свържете с доставчика на следния телефонен номер: + 359 899 876 369 и/или e-mail: info@besha.bg. „Беша - Б“ ЕООД е част от международната мрежа от официални представители на Rolex, които имат право да продават и поддържат часовниците на марката. Дружеството е регистрирано в Регистъра за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие към Министерство на икономиката.

  3. Посетител – лице, което осъществява достъп до Уебсайта и информацията, публикувана на него и/или използва функционалностите му (контактна форма, форма за записване на час, достъп до и преглед на публикувана информация, новини и прочие);

  4. Контактна форма е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на адрес https://www.besha.bg/kontakti/, попълването на чиито задължителни полета предоставя възможност за осъществяване на контакт с Доставчика по въпроса – предмет на запитването.

  5. Формата за записване на час е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на адрес https://www.besha.bg/zapishete-si-chas/, попълването на чиито задължителни полета предоставя възможност за записване на час за посещение в бутик или за ремонт на часовник при Доставчика през Уебсайта.

III. Предназначение на Уебсайта

3.1. Уебсайтът е предназначен единствено да информира Посетителите относно предлаганите от Доставчика артикули (като предостави информация относно техническите им характеристики, визия, цена и прочие), както и като цяло относно професионалната дейност на Доставчика, включително относно актуални новини, събития, мероприятия и други дейности, непосредствено свързани с основната му търговска дейност. Настоящият Уебсайт не дава възможност за извършване на поръчка на стоки и/или услуги. В случай, че желаете да сключите договор с Доставчика с предмет – предлаган от него артикул, моля да се свържете с нас на посочените телефон и/или имейл за контакт, като използвате Контактната форма или като заповядате на място в бутик на Доставчика.

3.2. В случай че Посетител на Уебсайта желае да си запише час за посещение в нашия бутик или за ремонт на часовник, следва да попълни Формата за записване на час, достъпна тук: https://www.besha.bg/zapishete-si-chas/.

3.3 Уебсайтът предоставя възможност за достъп до публикуваната информация, без да е необходимо извършването на регистрация от Посетителите му.

3.4 Уебсайтът предоставя възможност за осъществяване на контакт с Доставчика по конкретно запитване (въпрос, който интересува Посетител) посредством функционалностите на Контактната форма, достъпна тук: https://www.besha.bg/kontakti/.

IV. Права и задължения на Доставчика

4.1. Доставчикът има следните права:

4.1.1. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в Уебсайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

4.1.2. Доставчикът има право по всяко време и по собствена преценка да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва информация и/или отделни функционалности на Уебсайта.

4.1.3. Доставчикът има право по всяко време и по собствена преценка да променя формата и съдържанието на Уебсайта, както и временно да спре функционирането му с цел подновяване на съдържанието или подобряване функционалността му, както и по други причини от технически характер.

4.2.    Доставчикът има следните задължения:

4.2.1. Доставчикът полага усилия за поддържането на Уебсайта, като същият има право по собствена преценка и по всяко време да преустанови поддръжката му.

4.2.2. Доставчикът е длъжен да спазва предвидените в законодателството и в Правилата за поверителност на „БЕША - Б“ ЕООД разпоредби за защита на лични данни, получени посредством използване на Уебсайта.

4.2.3. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на Уебсайта. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби, възникнали за ползвателите в резултат на използването на този Уебсайт и материалите, публикувани на него. В тази връзка Доставчикът информира Посетителите, че публикуваната на Уебсайта информация относно предлаганите артикули (независимо дали това се извършва чрез автоматични средства, или ръчно) е в пълно съответствие с информацията, зададена от производителя на артикула и същата не подлежи на промени от страна на Доставчика.

4.2.4. Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в системата, поддържаща целостта и структурата на настоящия Уебсайт.

4.2.5. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които възпрепятстват изпълнението на задълженията му по тези Условия за ползване. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Уебсайтът не е бил достъпен поради непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви от извънреден характер, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика, също се считат за форс мажор.

V. Права и задължения на Посетителите

5.1. Посетителите имат следните права:

5.1.1. Да разглеждат свободно съдържанието на Уебсайта.

5.1.2. Да осъществяват контакт с Доставчика, посредством Контактната форма, достъпна на Уебсайта.

5.1.3. Да си записват час за посещение в бутик или за ремонт на часовник при Доставчика посредством функционалностите на Формата за записване на час.

5.2. Посетителите имат следните задължения:

5.2.1. Да използват Уебсайта и неговите функционалности добросъвестно, законосъобразно и в съответствие с настоящите Условия за ползване.

5.2.2. Да не модифицират, копират, променят, дублират, създават производни или пригодени, отделни или цели части от Уебсайта.

5.2.3. Да не деактивират и/или разстройват пълната или частична функционалност на Уебсайта.

5.2.4. Да не се опитват да получават неразрешен достъп до каквато и да е част от Уебсайта и/или до сървърите, на които същият е разположен.

5.2.5. Да не използват търговски марки на Доставчика, публикувани на Уебсайта, както и други обекти на интелектуална собственост – собственост на Доставчика и/или на трети лица.

VI. Обработване на лични данни и Политика за бисквитките

6.1. Обработването на лични данни, предоставени от Посетителите при използване на Контактната форма и Формата за записване на час, достъпни на Уебсайта, се извършва съобразно предвиденото в Правила за поверителност на Доставчика (достъпни тук).

6.2. Уебсайтът използва и технологията „бисквитки“. Повече информация за използваните бисквитки е налична в Политика за бисквитките (достъпна тук).

VII. Предоставяне на допълнителна информация от външни източници

7.1. В Уебсайта е възможно да бъдат поставени връзки (линкове) към външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени, за да помогнат на Посетителите по-лесно и бързо да открият определена допълнителна информация. В тази връзка Посетителите следва да имат предвид, че докато разглеждат Ролекс секцията, налична на Уебсайта, е възможно да имат досег с или друг вид достъп до вграден уебсайт www.rolex.com. По отношение на интеракциите с посочения уебсайт са единствено приложими Условията за ползване, Правилата за поверителност и Политиката за бисквитки, инсталирани и достъпни на същия.

7.2. Доставчикът не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, съдържаща се във външни уебсайтове, както и за какъвто и да е тип промяна на информацията в тези уеб сайтове, предприета от оператора му или дължаща се на техническа или друга причина.

7.3. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди, вследствие на предприети действия от страна на Посетители въз основа на използване на публикуваната информация на външни уебсайтове.

VIII. Интелектуална собственост

8.1. Всички компоненти от съдържанието на Уебсайта, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са изключителна собственост на Доставчика и/или негови партньори, предоставили за публикуване съответните материали. Достъпът до Уебсайта не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

IX. Промени в Условията за ползване

9.1. Доставчикът може периодично да извършва промени в Условията за ползване, за което Посетителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на Уебсайта или по друг подходящ начин.

X. Юрисдикция

10.1. Условията за ползване на този Уебсайт са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване няма да води до недействителност на Условията в тяхната цялост.

Запишете си час

Rolex Бутик

бул. Витоша 34 ,
България, София 1000
+359 2 981 38 70
+359 899 876 369
info@besha.bg

Сервиз

ул. Солунска 36 ,
България, София 1000
+359 2 980 84 39
service@besha.bg

Последвайте ни

Tax free

Developed by ThinkWeb

Авторско право 2023 © Besha.Всички права запазени., Настройки за бисквитките